REGULAMIN CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA

Z_407_2018_VII

 

Regulamin „Centrum Sądeckiego Seniora”
§ 1. Informacje Ogólne:
1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i organizacji „Centrum
Sądeckiego Seniora”, które mieści się pod adresem: 33-300 Nowy Sącz,
ul. Szwedzka 2, (wejście od ul. Jagiellońskiej 8), zwanym dalej Centrum.
2. Centrum funkcjonuje w ramach Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300
Nowy Sącz.
3. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Kierownik Kancelarii Urzędu Miasta
Nowego Sącza.
4. „Centrum Sądeckiego Seniora” otwarte jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10.00 – 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
W uzasadnionych sytuacjach Centrum może realizować swoje działania także
w innych godzinach.
5. Centrum jest miejscem spotkań dla mieszkańców Nowego Sącza w wieku 60+
(tj. w wieku 60 lat i powyżej 60 roku życia), nieaktywnych zawodowo, zwanych
dalej uczestnikiem.
§ 2. Działalność Centrum:
1. Utworzenie Centrum jest elementem prowadzonej przez Miasto Nowy Sącz
polityki senioralnej.
2. Powstanie i działalność Centrum współfinansowana jest ze środków Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2015- 2020, edycja 2018r., pod nazwą Moduł II- Zapewnienie
funkcjonowania Klubu „Senior +” oraz ze środków własnych budżetu Miasta
Nowego Sącza.
3. Głównym celem Centrum jest aktywizacja nowosądeckich seniorów. Cel ten
wynika z krajowej tendencji demograficznej, której rezultatem jest coraz
większa liczba osób starszych i co za tym idzie potrzeba wzbogacenia oferty
edukacyjno-kulturalno-rekreacyjnej, dedykowanej seniorom. Celem jest także
aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych
do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego
przez seniorów.
4. Celami szczegółowymi Centrum jest:
1) motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego
i zwiększenia udziału w życiu społecznym;
Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach Programu
Wieloletniego „Senior +” na lata 2015- 2020
2) promocja i realizacja idei aktywizacji społecznej i integracji poprzez
organizację wydarzeń, akcji społecznych, warsztatów o charakterze
edukacyjnym, sportowym, artystycznym, kulturalnym dla osób starszych;
3) zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów –
uczestników Centrum, integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów
z różnych środowisk;
4) wypełnienie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą
profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu;
5) propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów.
5. Cele o których mowa w ust. 4 realizowane są poprzez tworzenie propozycji
twórczego i aktywnego spędzania czasu dla mieszkańców Nowego Sącza w wieku
60+.
6. Zajęcia organizowane przez Centrum odbywają się w siedzibie Centrum
tj. ul. Szwedzka 2 w Nowym Sączu (wejście od ul. Jagiellońskiej 8).
Zajęcia mogą odbywać się poza jego siedzibą.
7. Zajęcia w ramach działalności Centrum, odbywają się w trakcie roku
kalendarzowego zgodnie z harmonogramem, dostępnym w wersji papierowej
w siedzibie Centrum oraz na stronie internetowej www.seniorzy.nowysacz.pl.
§ 3. Zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Centrum:
1. Uczestnikiem w zajęciach organizowanych w Centrum może być mieszkaniec
Miasta Nowego Sącza w wieku 60+, nieaktywny zawodowo, który wyrazi chęć
uczestnictwa w zajęciach i wypełni Deklarację uczestnictwa w „Centrum
Sądeckiego Seniora”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Ilość miejsc na zajęciach każdego rodzaju zorganizowanych w Centrum jest
ograniczona. Centrum każdorazowo określa liczbę uczestników, która może brać
udział w zajęciach danego rodzaju.
3. Kryterium uczestnictwa w zajęciach jest kolejność zgłoszeń – zapisu
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Pierwszeństwo udziału w zajęciach organizowanych w Centrum
mają osoby samotne oraz posiadające Nowosądecką Kartę Seniora.
5. W zajęciach zorganizowanych, które nie generują kosztów będzie możliwość
uczestnictwa większej grupy osób.
6. Uczestnik biorący udział w zajęciach organizowanych przez Centrum
zobowiązany jest do podpisywania dziennej listy obecności.
7. Uczestnik zajęć organizowanych przez Centrum zobowiązany jest
do wypełnienia i podpisania wymienionych poniżej dokumentów:
Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach Programu
Wieloletniego „Senior +” na lata 2015- 2020
1) oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zobowiązania
do jego przestrzegania, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu;
2) informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące
załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;
3) oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach ruchowych
organizowanych w ramach Centrum, stanowiące załącznik nr 4
do niniejszego Regulaminu;
4) oświadczenie o posiadaniu lub braku posiadania orzeczenia
o niepełnosprawności, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu;
5) oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o braku ubezpieczenia NNW dla
uczestników zajęć w Centrum, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego
Regulaminu.
8. W przypadku zmiany danych osobowych podanych w Deklaracji uczestnictwa
w „Centrum Sądeckiego Seniora” uczestnik zobowiązany jest do poinformowania
o tym pracowników Centrum.
9. W przypadku śmierci uczestnika, najbliższa rodzina powinna poinformować
o tym zdarzeniu pracowników Centrum.
10. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany godzin organizowanych zajęć bez
podania przyczyny, oraz zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie
uczestników zajęć.
11.Uczestnik na własną odpowiedzialność bierze udział w zajęciach, w tym
w zajęciach ruchowych i innych organizowanych przez Centrum oraz przy
współpracy z Centrum.
12. Uczestnicy zajęć organizowanych przez Centrum nie są objęci ubezpieczeniem
NNW.
13. Udział w zajęciach organizowanych przez Centrum osoby niesamodzielnej
wymaga stałej obecności opiekuna wskazanego przez tę osobę.
14. Centrum nie świadczy usług opiekuńczych i nie świadczy opieki osobom
niesamodzielnym.
§ 4. Utrata statusu uczestnika w zajęciach:
1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach w każdym czasie,
poprzez poinformowanie pracowników Centrum.
2. Uczestnik może zostać wykluczony ze zorganizowanych zajęć ze skutkiem
natychmiastowym:
1) jeżeli uczestnik nie przestrzega niniejszego regulaminu;
2) jeżeli nie uczestniczy w zajęciach dłużej niż 1 miesiąc;
3) jeżeli uczestnik podał się za inną osobę wobec Centrum;
Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach Programu
Wieloletniego „Senior +” na lata 2015- 2020
4) jeżeli uczestnik rozpowszechnia nieprawidłowe informacje wobec Centrum;
5) jeżeli uczestnik swoim zachowaniem podczas zajęć stwarza zagrożenie
zdrowia lub życia innych uczestników lub nie przestrzega podstawowych
zasad kultury osobistej.
§ 5. Prawa i obowiązki uczestnika:
1. Uczestnik Centrum ma prawo do:
1) czynnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Centrum w siedzibie
i poza jego siedzibą pod warunkiem braku przeciwwskazań zdrowotnych,
z zastrzeżeniem § 3 ust.2 – 4;
2) promowania i wykorzystywania swojego potencjału i doświadczenia;
3) udziału w wolontariacie międzypokoleniowym;
4) korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Centrum, tj.: sali zajęć,
pomieszczenia klubowego, sali ćwiczeń, aneksu kuchennego, łazienki oraz
innych pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Centrum lub w innych
obiektach, jeżeli będą się w nich odbywały zajęcia.
2. Uczestnik Centrum ma obowiązek:
1) poszanowania prawa do godności, wolności i intymności innych
uczestników;
2) dbania o mienie Centrum, pomieszczenia, sprzęty i materiały oraz
korzystania z nich wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem;
3) zachowania kultury osobistej;
4) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i sanitarnych;
5) natychmiastowego zgłaszania do pracowników Centrum wszystkich
powstałych awarii i uszkodzeń;
6) stosowania się do wskazówek opiekunów, instruktorów i innych osób
upoważnionych do prowadzenia zajęć organizowanych przez Centrum;
7) ponoszenia odpowiedzialności za powstałe szkody podczas
organizowanych przez Centrum zajęć spowodowane jego działaniem.
3. Uczestnikowi Centrum zabrania się:
1) wynoszenia sprzętów, wyposażenia i innych materiałów z Centrum;
2) samodzielnego usuwania zaobserwowanych lub spowodowanych awarii
i usterek;
3) przebywania w Centrum po spożyciu alkoholu lub innych środków
odurzających;
4) wnoszenia i spożywania alkoholu, innych środków odurzających
oraz palenia tytoniu w Centrum;
5) wprowadzania zwierząt na teren Centrum.
Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach Programu
Wieloletniego „Senior +” na lata 2015- 2020
§ 6. Postanowienia końcowe.
1. Uczestnik Centrum zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem
„Centrum Sądeckiego Seniora” i do przestrzegania jego postanowień oraz
złożenia podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem,
o którym mowa w §3 ust. 7 pkt. 1 niniejszego Regulaminu (załącznik nr 2).
2. Postanowienia regulaminu podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego
umieszczenie na stronie internetowej www.seniorzy.nowysacz.pl oraz
w siedzibie „Centrum Sądeckiego Seniora”.
3. „Centrum Sądeckiego Seniora” funkcjonujące w ramach Urzędu Miasta Nowego
Sącza, nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, sprzęty, gotówkę lub dokumenty
wniesione i pozostawione w Centrum.
4. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję ostateczną
podejmuje Kierownik Kancelarii Urzędu Miasta Nowego Sącza.