Informator dla Seniorów

Najważniejsze informacje, kontakty i adresy przydatne seniorom znajdą się w Informatorze dla Seniorów, przygotowywanym przez zespół pod kierunkiem Marty Mordarskiej, Pełnomocnik Prezydenta Nowego Sącza ds. Społecznych.  W wydawnictwie znajdzie się również informacja o usługach Sądeckiego Urzędu Pracy.

1 kwietnia w sądeckim ratuszu odbyło się spotkanie robocze, rozpoczynające prace nad informatorem dla sądeckich seniorów. W wydawnictwie znajdą się między innymi informacje
z dziedziny zdrowia, ubezpieczeń i opieki społecznej, a także bezpieczeństwa i ochrony. Seniorzy będą mogli w łatwy i przystępny sposób znaleźć potrzebne adresy, telefony i kontakty mejlowe wielu instytucji, od MOPS-u, PFRON-u i ZUS-u po Rzecznika Konsumentów i Sądecki Urząd Pracy.

Informator nie będzie suchy????????m spisem teleadresowym. W każdym przypadku podany zostanie zakres pomocy, której dana instytucja może seniorowi udzielić. Dla przykładu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje (między innymi) o zasadach przyznawania pomocy i świadczeniach,  Zakład Ubezpieczeń Społecznych o emeryturach i zasiłkach, a Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Miasta Nowego Sącza o placówkach opieki zdrowotnej. – Nasz informator nie będzie książką telefoniczną, ale wykazem osób i instytucji oraz informacji przydatnych seniorom – podkreśliła Marta Mordarska.

W Informatorze znajdzie się miejsce również na informacje i wskazówki przydatne w codziennym życiu.  Chodzi tu o między innymi o to, jak nie dać się naciągnąć metodą „na wnuczka”, jak unikać zakupów na pokazach, gdzie i jak składać skargi konsumenckie. Policja poda numery telefonów wszystkich dzielnicowych, przydatne informacje zamieści również Straż Miejska.

Informator jest pokłosiem powołania przez prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka Sądeckiej Rady Seniorów. To jedno z zadań wynikających z działalności tej Rady. Termin wydania Informatora przewidziano na drugą połowę bieżącego roku.

(WT)