Jedna z pierwszych w Małopolsce – Prezydent powołał Sądecką Radę Seniorów!

Służenie społeczności lokalnej, integracja, wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zaspakajania potrzeb osób starszych, to główne cele Sądeckiej Rady Seniorów, którą powołał Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza. Pierwsze inauguracyjne posiedzenie odbyło się 27 czerwca 2013 roku. Powołana Rada jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Miasta Nowego Sącza stanowiącym forum w sprawach dotyczących seniorów. Celem jej działania jest służenie społeczności seniorów oraz reprezentowanie ich zbiorowych interesów poprzez ścisłą współpracę z władzami Miasta oraz organizacjami i instytucjami, które zajmują się problematyką tej grupy społecznej.

Do składu  Sądeckiej Rady Seniorów na IMG_5094 małydwuletnią kadencję zostali powołani Zarządzeniem Prezydenta Miasta m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele niezrzeszonych mieszkańców Miasta Nowego Sącza będący specjalistami w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, edukacji i kształcenia ustawicznego, kultury, sportu, turystyki i rekreacji oraz przedstawiciele instytucji publicznych zajmujący się m.in. problematyką seniorów.

„Gratuluję i cieszę się, że przyjęliście Państwo zaproszenie do grona Sądeckiej Rady Seniorów. Mam nadzieję, że będziecie Państwo pomocni dla Miasta i całej społeczności lokalnej, ze względu na swoje bogate doświadczenie. Urząd jest do Państwa dyspozycji i będzie wspierał wszelkie działania Sądeckiej Rady Seniorów” – zapewniał Ryszard Nowak Prezydent Miasta.

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie miało także na celu przedstawienie idei powołania Sądeckiej Rady SIMG_5149 małyeniorów jako ważnej inicjatywy dla Miasta. Podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału seniorów oraz opracowywanie programów społecznych służących rozwojowi działalności tej grupy społecznej ma istotne znaczenie dla polityki senioralnej miasta. „Dzisiejsze spotkanie Rady ma wymiar historyczny, gdyż jest to pierwsza taka Rada w Małopolsce – podkreśliła Marta Mordarska Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych. Wyrażam przekonanie, że poprzez konstruktywną współpracę oraz wspólnie wypracowane wnioski będziemy mogli włączyć seniorów w działalność na rzecz rozwoju  Miasta oraz całej społeczności nowosądeckiej”– dodała Marta Mordarska.

Podczas spotkania została zaprezentowana obecna polityka senioralna w Polsce i Województwie Małopolskim. Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych zwróciła uwagę, że Polska zmaga się z problemem starzejącego społeczeństwa. W związku z tym, coraz częściej podejmowane są działania na rzecz aktywizowania seniorów oraz promowania pozytywnego wizerunku osób starszych, zarówno na poziomie krajowym, jak i samorządów terytorialnych. Za przyjęty kierunek polityki senioralnej kraju odpowiada Departament Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz specjalnie powołana Rada ds. Polityki Senioralnej. Minister chce, aby dzięki rządowemu programowi nastąpiło faktyczne pobudzenie aktywności seniorów w środowiskach lokalnych. Zapowiedział, również utworzenie na wzór europejski Obywatelskiego Parlamentu Seniorów jako ponadpartyjnej reprezentacji osób starszych na szczeblu krajowym i partnera w kreowaniu polityki senioralnej. Samorząd Województwa Małopolskiego, także koncentruje swoje działania na seniorach tworząc dokumenty strategiczne, które mają zmierzać do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz ich aktywizacji.

Skład Sądeckiej Rady Seniorów kadencji 2013 – 2015

PRZEWODNICZĄCA:

Maria Baran

WICEPRZEWODNICZĄCY:

Józef Markiewicz

CZŁONKOWIE:

Mieczysław Aleksander

Edyta Brongiel

Henryk Koział

Marta Mordarska

Anna Oleksy

Józef Pogwizd

dr n. med. Andrzej Przybyszowski

Maria Siedlarz

IMG_5141 małyIMG_5102 mały