Strona w trakcie aktualizacji

Nowosądeckie Forum Seniorów, zwane dalej Forum Seniorów jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Miasta Nowego Sącza, stanowiącym forum wymiany poglądów i opinii, a także udzielania konsultacji, a nadto inicjatyw w sprawach dotyczących seniorów. Powołane zostało na podstawie przepisów prawa zawartych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 285/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku oraz na podstawie Zarządzenia nr 358/2015 z dnia 8 października 2015r. Nowosądeckie Forum Seniorów jest kontynuacją działań Sądeckiej Rady Seniorów.

Forum jest reprezentacją organizacji zrzeszających seniorów, organizacji społecznych i pozarządowych, instytucji publicznych oraz osób fizycznych, które działają na rzecz poprawy jakości życia osób starszych. Celem jego działalności jest służenie społeczności seniorów oraz wspieranie i reprezentowanie ich zbiorowych interesów poprzez ścisłą współpracę z władzami Miasta oraz organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów.

Organizację i działanie Nowosądeckiego Forum Seniorów określa Regulamin oraz plan pracy Forum na okres trwania kadencji. Regulamin określa, iż członkowie pełnią swoje funkcję społecznie przez okres dwóch lat. Forum Seniorów zbiera się raz na kwartał, a jej pracami kieruje wybrany przewodniczący lub jego zastępca. Obsługę techniczną i administracyjną Forum Seniorów zapewnia Kancelaria Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Do zakresu działań Forum Seniorów należy w szczególności:

 • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do zaspokajania potrzeb tej grupy społecznej;
 • przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów zadań w perspektywie krótko i długoterminowych działań na rzecz seniorów;
 • zgłaszanie uwag i opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących seniorów oraz spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza;
 • opracowywanie cyklicznej oceny kondycji społecznej seniorów i przedstawianie propozycji działań służących oczekiwanym zmianom w tym zakresie;
 • opracowywanie programów społecznych służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów;
 • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych;
 • dążenie do odtworzenia i umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych;
 • przedstawianie Prezydentowi Miasta Nowego Sącza sprawozdań z działalności Forum.

W skład Forum Seniorów wchodzi 13 członków powoływanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta, w tym:

 • 1 przedstawiciel uniwersytetu trzeciego wieku działającego na terenie Nowego Sącza,
 • 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów działających na rzecz seniorów,
 • 6 przedstawicieli osób starszych lub podmiotów działających na rzecz seniorów,  w szczególności będących specjalistami w zakresie:

a ) polityki społecznej ;
b) bezpieczeństwa publicznego;
c) ochrony zdrowia;
d) edukacji i kształcenia ustawicznego;
e) kultury;
f) sportu, turystyki i rekreacji.

 • 4 przedstawicieli instytucji publicznych oraz środowisk senioralnych zajmujących się m.in. problematyką seniorów wyznaczonych bezpośrednio przez Prezydenta Miasta.

Skład Nowosądeckiego Forum Seniorów w kadencji 2017 – 2019:

PRZEWODNICZĄCA:

Maria Baran – przedstawiciel Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

WICEPRZEWODNICZĄCY:

dr n. med. Andrzej Przybyszowski – przedstawiciel osób starszych będący specjalistą w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia;

CZŁONKOWIE:

 • Tadeusz Czubek – przedstawiciel osób starszych będący specjalistą zakresie sportu, turystyki i rekreacji, Członek PTTK oddział „Beskid”;
 • Andrzej Kita – przedstawiciel osób starszych będący specjalistą w zakresie polityki społecznej;
 • Henryk Koział – przedstawiciel osób starszych będący specjalistą w zakresie bezpieczeństwa publicznego;
 • Maciej Krajewski – przedstawiciel osób starszych będący specjalistą w zakresie edukacji i kształcenia ustawicznego, wiceprzewodniczący Rady Województwa Małopolskiego KPEiR;
 • Piotr Lachowicz – przedstawiciel instytucji publicznych,  sekretarz Miasta Nowego Sącza;
 • Anna Oleksy – przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów;
 • Luiza Piątkiewicz – przedstawicieli instytucji publicznych; dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Jadwiga Piechówka – przedstawiciel podmiotów działających na rzecz seniorów, członek Klubu Seniora przy parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu;
 • Józef Pogwizd – przedstawiciel osób starszych będący specjalistą w zakresie kultury;
 • Agnieszka Raniszewska – przedstawiciel instytucji publicznych, kierownik Referatu Aktywności Obywatelskiej w Wydziale Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza;
 • Krzysztof Ziaja – radny miejski, członek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza.