Prezydent powołał Radę ds. Polityki Senioralnej

Przy Prezydencie Miasta Nowego Sącza rozpoczyna działalność Rada ds. Polityki Senioralnej.
W jej skład wchodzą: Bogumiła Kałużny, Maciej Krajewski, Krzysztof Niewiara, dr Andrzej Przybyszowski i Aleksander Rybski.

Rada ds. Polityki Senioralnej przy Prezydencie Miasta Nowego Sącza, zwana dalej ‘’Radą’’ jest gremium opiniodawczo-doradczym, stanowiącym forum wymiany poglądów i opinii, w sprawach dotyczących polityki senioralnej miasta Nowy Sącz. Celem działania Rady jest doradztwo, opiniowanie oraz inicjowanie przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań miasta poprzez współpracę i współdziałanie z Prezydentem Miasta Nowego Sącza i innymi podmiotami działającymi na rzecz seniorów.

Do zakresu działania Rady należy:
– inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do zaspakajania życiowych potrzeb tej grupy społecznej,
– przedstawianie propozycji, zgłaszanie uwag i opiniowanie lokalnych rozwiązań i działań prawnych i organizacyjnych na rzecz seniorów,
– podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, wykorzystując doświadczenia innych gmin w Polsce oraz miast partnerskich Nowego Sącza,
– współpraca ze środowiskiem seniorów w miastach partnerskich Nowego Sącza,
– przedstawianie Prezydentowi Miasta rocznych sprawozdań z działalności Rady.
Kadencja Rady trwa 2 lata, a Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społeczne, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia ani diet.