Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Nowosądeckie Forum Seniorów, zwane dalej Forum Seniorów jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Miasta Nowego Sącza, stanowiącym forum wymiany poglądów i opinii, a także udzielania konsultacji, a nadto inicjatyw w sprawach dotyczących seniorów.
 2. Nowosądeckie Forum Seniorów składa się z przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, uniwersytetów trzeciego wieku oraz osób fizycznych, które działają na rzecz poprawy jakości życia seniorów.

§2

Nowosądeckie Forum Seniorów powoływane jest na podstawie przepisów prawa zawartych w art. 33 ust. 3 i art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

§3

Forum Seniorów działa na obszarze Nowego Sącza – miasta na prawach powiatu.

§4

Organizację i zasady funkcjonowania Forum Seniorów określa niniejszy Regulamin.

Rozdział II
Cel i zakres działań Nowosądeckiego Forum Seniorów

§5

Celem działania Forum Seniorów jest służenie społeczności seniorów oraz wspieranie i reprezentowanie ich zbiorowych interesów poprzez ścisłą współpracę z Prezydentem Miasta Nowego Sącza, zwanym dalej Prezydentem Miasta, oraz innymi podmiotami.

§6

Do zakresu działań Forum Seniorów należy w szczególności:

 • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do zaspokajania potrzeb tej grupy społecznej;
 • przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów zadań w perspektywie krótko i długoterminowych działań na rzecz seniorów;
 • zgłaszanie uwag i opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących seniorów oraz spraw przedłożonych Forum Seniorów do zaopiniowania przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza;
 • opracowywanie cyklicznej oceny kondycji społecznej seniorów i przedstawianie propozycji działań służących oczekiwanym zmianom w tym zakresie;
 • opracowywanie programów społecznych służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów;
 • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych;
 • dążenie do odtworzenia i umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych;
 • przedstawianie Prezydentowi Miasta sprawozdań z działalności Forum Seniorów.

Rozdział III
Tryb wyboru i powoływania członków Nowosądeckiego Forum Seniorów

§7

 1. Kadencja Forum Seniorów trwa dwa lata.
 2. W skład Forum Seniorów wchodzi 13 członków powoływanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta, w tym:
 • 1 przedstawiciel uniwersytetu trzeciego wieku działającego na terenie Nowego Sącza,
 • 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów działających na rzecz seniorów,
 • 6 przedstawicieli osób starszych lub podmiotów działających na rzecz seniorów,  w szczególności będących specjalistami w zakresie:

a ) polityki społecznej;
b) bezpieczeństwa publicznego;
c) ochrony zdrowia;
d) edukacji i kształcenia ustawicznego;
e) kultury,
f) sportu, turystyki i rekreacji;

 • 4 przedstawicieli instytucji publicznych oraz środowisk senioralnych zajmujących się m.in. problematyką seniorów wyznaczonych bezpośrednio przez Prezydenta Miasta.

Rozdział IV
Członkowie Nowosądeckiego Forum Seniorów

§8

 1. Członkowie Forum Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzeń ani diet.
 2. Członek Forum Seniorów ma obowiązek przestrzegać Regulaminu i uchwał Nowosądeckiego Forum Seniorów oraz rzetelnie i sumiennie wykonywać nałożone na niego funkcje, z szacunkiem dla innych i poczuciem własnej godności.

§ 9

 1. Członek Forum Seniorów może zostać odwołany z inicjatywy Prezydenta Miasta po zasięgnięciu opinii Forum Seniorów.
 2. Wygaśnięcie mandatu członka Forum Seniorów może nastąpić w przypadku pisemnego zrzeczenia się mandatu przez członka.
 3. W przypadku zrzeczenia się mandatu członka lub jego odwołania, Prezydent Miasta po zasięgnięciu opinii Forum Seniorów może zgłosić nowego członka, pod warunkiem że do końca kadencji zostały co najmniej trzy miesiące.

§10

 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Forum Seniorów zwołuje oraz określa jego porządek Prezydent Miasta.
 2. Przewodniczącym obrad pierwszego posiedzenia Forum zostaje Prezydent Miasta lub osoba wyznaczona przez niego.
 3. Członkowie Forum Seniorów na pierwszym posiedzeniu wybierają Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego spośród swoich członków, na czas trwania kadencji Forum Seniorów. Wybór następuje w głosowaniu jawnym, po uzyskaniu zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy składu Forum Seniorów.
 4. Na wniosek przynajmniej czterech członków Forum Seniorów wybory, o których mowa w ust. 3 przeprowadza się w sposób tajny.
 5. W przypadku głosowania jawnego przewodniczący obrad ogłasza wyniki głosowania niezwłocznie po ich ustaleniu, po czym przewodniczący obrad odczytuje treść uchwały w tej sprawie, bez potrzeby jej przegłosowania.
 6. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole posiedzenia Nowosądeckiego Forum Seniorów.
 7. Odwołanie osób pełniących funkcje, o których mowa w ust. 3 następuje w trybie określonym dla ich powołania, na wniosek co najmniej trzech członków Forum Seniorów lub Prezydenta Miasta Nowego Sącza po zasięgnięciu opinii pozostałych członków Forum Seniorów.
 8. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Forum Seniorów.
 9. Do zadań Przewodniczącego Forum Seniorów należy w szczególności:
  • ustalanie terminu posiedzenia i porządku obrad Forum Seniorów (z zastrzeżeniem ust. 1);
  • zwoływanie posiedzenia Forum Seniorów ( z zastrzeżeniem ust. 1);
  • inicjowanie i organizowanie prac Forum Seniorów;
  • prowadzenie obrad Forum Seniorów;
  • reprezentowanie Forum Seniorów wobec innych organów i instytucji;
  • zapraszanie na posiedzenie Forum Seniorów przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie mają swojej reprezentacji w Forum Seniorów.
 10. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący.

§11

 1. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach, dla których Regulamin przewiduje tajność głosowania.
 2. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród członków Forum, która ze swego grona wybiera przewodniczącego komisji.
 3. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby, których dotyczy wynik głosowania.
 4. Członkowie głosują za pomocą podpisanych przez wszystkich członków komisji skrutacyjnej kart do głosowania, wydanych członkom przez komisję.
 5. Na karcie do głosowania komisja skrutacyjna umieszcza nazwiska i imiona kandydatów zgłoszonych na funkcję, dla której obsadzenia zostało zarządzone głosowanie.
 6. Kandydatury umieszcza się w porządku alfabetycznym.
 7. Przy nazwisku każdego kandydata po lewej stronie umieszcza się trzy puste kwadraty: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”.
 8. Głosowanie tajne odbywa się w ten sposób, że każdy członek wywołany w porządku alfabetycznym, odebrawszy od komisji skrutacyjnej kartę do głosowania, dokonuje wyboru w miejscu zapewniającym tajność głosowania.
 9. Członek dokonuje wyboru, stawiając znak „X” w jednym z kwadratów przy nazwisku wskazanego przez siebie kandydata albo w kratce „za”, albo w kratce „przeciw”, albo w kratce „wstrzymuję się”.
 10. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” w kratce „za” obok nazwisk więcej kandydatów niż funkcji, dla których obsadzenia głosowanie zostało zarządzone.
 11. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania przy nazwisku danego kandydata postawiono więcej niż jeden znak „X”.
 12. Za nieważny uznaje się również głos, jeżeli nie postawiono znaku „X” przy nazwisku żadnego kandydata.
 13. .Wszelkie dopiski i adnotacje uczynione przez głosującego na kartach do głosowania nie pociągają za sobą skutków prawnych i nie wpływają na ważność głosu.
 14. W przypadku braku rozstrzygnięcia w pierwszym głosowaniu, głosowanie powtarza się.
 15. W przypadku głosowania tajnego przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania niezwłocznie po ich ustaleniu, po czym przewodniczący obrad odczytuje treść uchwały w tej sprawie, bez potrzeby jej przegłosowania.
 16. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole posiedzenia Nowosądeckiego Forum Seniorów.

Rozdział V
Organizacja pracy Nowosądeckiego Forum Seniorów

§12

 1. Posiedzenie Forum Seniorów odbywają się zgodnie z planem pracy ustalonym przez członków Forum, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Przewodniczący Forum Seniorów ma obowiązek zwołać posiedzenie Forum Seniorów  w terminie 14 dni od daty zgłoszenia spraw do zaopiniowania Forum Seniorów przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
 3. Datę posiedzenia Forum Seniorów ustala się w takim terminie, aby nie przypadała ona później niż 14 dni od daty złożenia lub zgłoszenia wniosku o zwołaniu posiedzenia.
 4. Program posiedzenia wraz z odpowiednimi materiałami powinien zostać przekazany członkom Forum Seniorów na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
 5. Materiały na posiedzenie przekazywane są pod adresy wskazane przez członków Forum Seniorów.
 6. Dopuszcza się możliwość powiadomienia, o którym mowa ust. 4 oraz przekazywania materiałów za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane przez członków Forum Seniorów adresy elektronicznej skrzynki pocztowej.
 7. Posiedzenie jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa składu członków Forum Seniorów.
 8. W posiedzeniach Forum Seniorów mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, osoby nie będące jej członkami.
 9. Techniczną i administracyjną obsługę Forum Seniorów zapewnia Zespół Pełnomocnika  Prezydenta ds. Społecznych.

§13

 1. Z przebiegu posiedzenia Forum Seniorów sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:
  • numer, datę i miejsce posiedzenia;
  • imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu;
  • porządek obrad;
  • zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczeń złożonych do protokołu;
  • uchwały, sprzeciwy do uchwał oraz wnioski wpisane w pełnym brzmieniu;
  • wyniki głosowania.
 2. Do protokołu załącza się listę obecności na posiedzeniu.
 3. Protokół sporządzany jest przez wyznaczonego pracownika Zespołu Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Społecznych, który obsługuje administracyjnie Forum Seniorów.
 4. Protokół powinien być podpisany przez Przewodniczącego Forum Seniorów, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego.
 5. Protokoły z posiedzeń Forum Seniorów przyjmowane są przez członków Forum Seniorów na następnym posiedzeniu.

§14

 1. Forum Seniorów wyraża swoje opinie w formie uchwały, która ma postać odrębnego dokumentu, wniosku lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Głosowania Forum Seniorów są jawne.
 4. Członkowie Forum Seniorów głosują poprzez podniesienie ręki.
 5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Przewodniczący przekazuje podjętą na posiedzeniu uchwałę lub wniosek Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§15

 1. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.