Sądecka Rada Seniorów inicjuje współpracę na rzecz osób starszych

W Sali Reprezentacyjnej Sądeckiego Ratusza odbyło się kolejne posiedzenie Sądeckiej Rady Seniorów, działającej jako organ opiniodawczo – doradczy Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Na spotkanie zaproszeni zostali wyjątkowi goście – specjaliści z obszaru polityki społecznej i bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawiciele sądeckich parafii, zarządów osiedli i organizacji pozarządowych. 

Celem III posiedzenia było rozpropagowanie informacji o powstaniu Sądeckiej Rady Seniorów wśród osób zamieszkujących Miasto Nowy Sącz zajmujących się problematyką osób starszych i ich najbliższego otoczenia. Obecność przedstawicieli parafii, zarządów osiedli oraz organizacji pozarządowych działających m.in. w obszarze wspierania i aktywizowania seniorów pozwoliła członkom Rady zapoznać gości z planowanymi działaniami kierowanymi do osób starszych oraz zainicjować współpracę.

SONY DSCW spotkaniu poza członkami Rady i przedstawicielami mieszkańców Miasta uczestniczyli specjalni goście – Katarzyna Wojtanowicz Kierownik Działu Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz podinsp. Jarosław Tokarczyk Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu ds. Prewencji.

Posiedzenie otworzyła Maria Baran Przewodnicząca Sądeckiej Rady Seniorów. W imieniu Pana Prezydenta zaproszonych gości przywitała Martą Mordarską Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Społecznych. Przewodnicząca przedstawiła podstawowe działania, jakie znalazły się w Planie Pracy Rady, zachęcając tym samym do współpracy i promocji organu opiniodawczo – doradczego Prezydenta w swoich środowiskach lokalnych, w tym senioralnych. O bezpieczeństwie, podstawowych zagrożeniach jakie czyhają na seniorów oraz działaniaSONY DSCch Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu w tym zakresie mówił natomiast Zastępca Komendanta Policji Jarosław Tokarczyk. Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych oraz Radna Województwa Małopolskiego Marta Mordarska wprowadziła zebranych przedstawicieli środowisk senioralnych w zadania jakie podejmowane są przez Województwo Małopolskie na rzecz osób starszych m.in. prace nad utworzeniem Małopolskiej Rady Seniorów. Przedstawiła, również swoje działania w Radzie ds. Polityki Senioralnej powstałej przy Ministrze Pracy   i Polityki Społecznej.  Na zakończenie wystąpień zaproszonych gości o działaniach na rzecz seniorów i ich aktywizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie  opowiedziała Kierownik Katarzyna Wojtanowicz.  Nie zabrakło, również żywej dyskusji, podczas której padło wiele słów deklaracji współpracy ze strony zaproszonych gości z Sądecką Radą Seniorów na rzecz usprawnienia funkcjonowania osób starszych  w Nowym

Sączu.

SONY DSC

SONY DSCSONY DSC