Sądecka Rada Seniorów uchwaliła plan pracy na rzecz osób starszych

Przedstawienie propozycji działań na rzecz seniorów oraz dyskusja nad zadaniami samorządu i organizacji pozarządowych wobec osób starszych były motywem przewodnim drugiego posiedzenia członków Sądeckiej Rady Seniorów, które odbyło się 26 września 2013 r. w Sądeckim Ratuszu.

Problem starzejącego 201309265_senior_3się społeczeństwa to jeden z najważniejszych problemów współczesnej Polski. Intensywność tego zjawiska w ostatnich latach zaczęła przybierać na sile, dlatego tak ważne jest wspieranie pokolenia ludzi starszych oraz inicjowanie i wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości życia seniorów w Mieście. Wychodząc naprzeciw tym zmianom, Sądecka Rada Seniorów rozpoczęła intensywną pracę nad stworzeniem Planu Pracy na okres najbliższej kadencji, który umożliwi podjęcie konkretnych działań zmierzających do usprawnienia funkcjonowania osób starszych w Nowym Sączu.

W Planie Pracy ujęto przede wszystkim: zintegrowanie prac podmiotów działających na rzecz seniorów w Mieście oraz współpracę Rady z organizacjami pozarządowymi, klubami seniorów, zarządami osiedli oraz innymi instytucjami zajmującymi się problematyką osób starszych. Dodatkowo Rada będzie skupiać się na inicjowaniu wszelkich działań na rzecz poprawy społecznego wizerunku starości oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u ludzi starszych, którzy są niezwykle wartościowym źródłem wiedzy i doświadczenia dla pokolenia młodych Sądeczan. W tym celu zostały utworzone dyżury członków Rady, które odbywać się będą w każdy pierwszy czwartek miesiąca od godziny 11:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu mieszczącym się przy ulicy Żywieckiej 13.

201309265_senior_1201309265_senior_2

***

Sądecka Rada Seniorów jest organem opiniodawczym – doradczym Prezydenta Miasta Nowego Sącza stanowiącym forum w sprawach dotyczących seniorów. Celem jej działania jest służenie społeczności seniorów oraz reprezentowanie ich zbiorowych interesów poprzez ścisłą współpracę z władzami Miasta oraz organizacjami i instytucjami, które zajmują się problematyką tej grupy społecznej.

Do składu  Sądeckiej Rady Seniorów na dwuletnią kadencję zostali powołani Zarządzeniem Prezydenta Miasta m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele niezrzeszonych mieszkańców Miasta Nowego Sącza będący specjalistami w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, edukacji i kształcenia ustawicznego, kultury, sportu, turystyki i rekreacji oraz przedstawiciele instytucji publicznych zajmujący się m.in. problematyką seniorów.