PAKIET INFORMACYJNY DLA SENIORÓW – COVID-19

1.INFOLINIA DLA SENIORÓW

uruchomiona została specjalna infolinia dla seniorów dotycząca szczepień p. Covid -19,

tel. 448 66 90 czynna w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni robocze.

2.INOFOLINIA I TRANSPORT ORGANIZOWANY PRZEZ MIASTO
NOWY SĄCZ NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

Do skorzystania z transportu uprawnieni są mieszkańcy Nowego Sącza:
1.posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
2.mający obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.

Mieszkańcy chcący skorzystać z transportu organizowanego przez Urząd Miasta Nowego Sącza mogą kontaktować się za pośrednictwem dedykowanej infolinii, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00, pod numerem telefonu: 18 443 57 02

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta Nowego Sącza nie posiada uprawnień do wyznaczania terminu i miejsca szczepienia.
Potrzebę skorzystania z transportu należy zgłaszać najpóźniej dwa dni przed terminem szczepienia. Urząd Miasta Nowego Sącza, poprzez wyznaczonych przewoźników, zapewnia transport osobom uprawnionym do punktów szczepień. Bez wyznaczonego, konkretnego terminu i miejsca szczepienia niemożliwe jest zakwalifikowanie mieszkańca do skorzystania z transportu.

Osoby leżące, które są całkowicie zależne, powinny w momencie rejestracji na szczepienie zgłosić prośbę o wykonanie szczepienia przez Zespoły Wyjazdowe w miejscu ich zamieszkania lub przebywania.

Dodatkowo, przed skontaktowaniem się z infolinią prosimy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty
i informacje do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia do transportu, tj.

1.dane osoby, dla której transport jest zamawiany, w tym adres zamieszkania;

2.aktualny numer orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub orzeczenia o zliczeniu do I grupy z ww. schorzeniami (dane wymagane wyłącznie podczas rejestracji osoby niepełnosprawnej);

3.informacje o osobie, dla której zamawiany jest transport potwierdzające, że występują obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia trudności w dotarciu osoby do punktu szczepień;

4. informacje o zakresie niezbędnego wsparcia, w tym środka transportu jaki musi być zamówiony (czy dostosowany do przewozu osoby na wózku inwalidzkim, konieczność zabrania wózka, balkoniku).

3. Program WSPIERAJ SENIORA

Miasto przystąpiło do kolejnej edycji programu „Wspieraj seniora na rok 2021” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu .

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu
w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19. W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja
o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. 

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Pomoc przeznaczona jest dla seniorów, zamieszkujących samotnie, których rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb (np. kwarantanna, izolacja domowa).

Aby skorzystać z tej pomocy należy zadzwonić na infolinię:
– ogólnopolską tel.: 22 505 – 11-11
– bezpośrednio do MOPS w Nowym Sączu tel. 692 – 874 – 087.
Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00 – 21:00.

Pracownik ośrodka ustali zakres wymaganej pomocy. Usługa wsparcia polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup lekarstw,  pomoc w załatwieniu drobnych spraw urzędowych.
Zrobienie oraz dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior pokrywa koszt zakupów.
Wolontariusze w ramach programu również wyprowadzają psy seniorom przebywającym w kwarantannie.

4. USŁUGI OPIEKUŃCZE przyznawane są na podstawie art. 50 Ustawy o pomocy społecznej
z dnia12 marca 2004 roku (Dz.U. 2020r. poz.1876).Przy przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.

Dokumentem na podstawie, którego przyznawane są usługi opiekuńcze jest skierowanie wydane przez lekarza rodzinnego/specjalistę informujące o konieczności jak i zakresie świadczenia usług opiekuńczych ze względu na stan zdrowia.

MOPS posiada własne druki skierowań, które musi wypełnić lekarz.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu obejmuje pomocą w/w osoby głównie w formie:
– podstawowych usług opiekuńczych
– specjalistycznych usług opiekuńczych
– specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie
– specjalistycznych usług opiekuńczych (Autyzm).

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustalana jest na podstawie dochodu, kryterium dochodowego Klienta i obliczana wg zasad określonych w uchwale Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 roku Nr XLVII/461/2013
(z poźn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. W zależności od dochodu obliczany jest procentowy udział osoby zainteresowanej w kosztach usługi.

Szczegółowych informacji (telefonicznie, osobiście) na temat usług opiekuńczych na co dzień udzielają pracownicy socjalni Sekcji ds. Usług – nr telefonu: 18 354 82 31 lub centrala: 18 444 36 23 wew. 231.

5. Działalność Centrum Sądeckiego Seniora ul. Jagiellońska 8

strona internetowa link: www.seniorzy.nowysacz.pl  telefon: 18 44 86 690

Z uwagi na panującą pandemię i zawieszenie działalności Centrum zajęcia dla osób chętnych odbywają się za pomocą komunikatora messenger.

Na bieżąco utrzymywany jest kontakt telefoniczny z uczestnikami Centrum, w tym poradnictwo i rozmowy wspierające, udostępniane są informacje dot. szczepień i zabezpieczenia społecznego.

Skip to content