Nowosądecka Karta Seniora jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd Miasta Nowego Sącza. Podczas LXVIII sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 21 lipca 2014 r., na wniosek Prezydenta Ryszarda Nowaka, podjęta została uchwała wprowadzająca, na terenie miasta Nowego Sącza, Program Nowosądecka Karta Seniora.

Prace nad kartą rozpoczęły się 18 lutego 2014 roku, kiedy to Zarządzeniem nr 43/2014 Prezydent powołał Zespół ds. opracowywania Nowosądeckiej Karty Seniora.

Zespół przy współpracy z Sądecką Radą Seniorów oraz specjalistami z zakresu kultury, przedsiębiorczości, komunikacji miejskiej, sportu i rekreacji wypracował Program, dzięki któremu sądeccy seniorzy mogą skorzystać z promocji i zniżek do oferowanych przez wybrane firmy miejsc oraz ośrodków kultury na terenie miasta.

W związku z przeprowadzoną analizą dotychczasowej realizacji inicjatywy, w dniu 21 kwietnia br. Rada Miasta Nowego Sącza przyjęła zmianę dotychczasowej uchwały, która miała na celu obniżenie wieku osób mogących otrzymać bonifikaty w ramach Programu – do 60 roku życia.

Idąc torem jak największego wsparcia seniorów w Nowym Sączu w dniu 15 września została uchwalona uchwała Rady Miasta Nowego Sącza, mający na celu obniżenie wieku osób mogących otrzymać zniżki na bilety komunikacji miejskiej – do 65 roku życia (wcześniejsze założenia przewidywały 70 lat na możliwość zakupu biletu Seniora).

Obecnie Program Nowosądeckiej Karty Seniora adresowany jest do osób powyżej 60 roku życia zamieszkujących Nowy Sącz. Głównym celem Programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia osób powyżej 60 roku życia.

Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z oferty dla seniorów są specjalnie opracowane na tę okoliczność karty – imienne dokumenty wydawane przez Urząd Miasta Nowego Sącza.

Integralną częścią Programu jest wprowadzenie zniżek na bilety komunikacji miejskiej dla osób, które ukończyły 65 rok życia, tzw. „Bilet seniora – roczny” oraz „Bilet seniora – półroczny”, co ma na celu zachęcenie beneficjentów Programu do korzystania z miejskiego transportu zbiorowego.

Bilet seniora jest ważny na wszystkie linie w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza we wszystkie dni w tygodniu bez limitu przejazdów – dla osób, które ukończyły 70 lat życia i są uczestnikami projektu Nowosądecka Karta Seniora.

Partnerem Programu może być każda osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna Miasta lub inna instytucja, firma, która włączy się do współpracy w ramach Programu poprzez realizację określonych przez siebie ulg i preferencji w świadczonych usługach na rzecz seniorów legitymujących się Kartą Seniora.

Partner przystępuje do Programu na podstawie zgłoszenia złożonego do Wydziału ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza zawierającego:

  • nazwę i adres siedziby Partnera,
  • jego numer NIP,
  • opis zakresu prowadzonej działalności,
  • proponowane ulgi i preferencje świadczone w ramach Programu,
  • adres miejsca ich świadczenia (jeżeli jest inny niż adres siedziby Partnera),
  • osobę do kontaktu z podaniem numeru telefonu lub adresu e-mail.

Zgłoszenia można dokonać również w formie elektronicznej na adres wpr@nowysacz.pl lub urząd@nowysacz.pl z dopiskiem Nowosądecka Karta Seniora. W tym samym trybie następuje aktualizacja oferty Partnera.

Partner może wystąpić z Programu na podstawie oświadczenia złożonego do Wydziału ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza. Oświadczenie można złożyć również   w formie elektronicznej na adres wpr@nowysacz.pl lub urzad@nowysacz.pl z dopiskiem Nowosądecka Karta Seniora. Usunięcie oferty Partnera z katalogu ulg i preferencji następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia przez niego oświadczenia.

Informacje dotyczące realizacji Programu, w tym aktualny katalog ulg i preferencji oraz wykaz Partnerów znajdują się na portalu miasta – www.seniorzy.nowysacz.pl