§1

 1. Organizatorem Programu Nowosądeckiej Karty Seniora jest Miasto Nowy Sącz.
 2. Program skierowany jest do nowosądeckich seniorów, którzy zameldowani są na pobyt stały na terenie Miasta Nowego Sącza i ukończyli 60 rok życia, a w przypadku ulg komunikacyjnych 65 rok życia, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Nowosądecka Karta Seniora może zostać wydana bezpłatnie osobie nie spełniającej kryterium zameldowania na pobyt stały na terenie Miasta Nowego Sącza, o którym mowa w ust. 2, a która ma miejsce zamieszkania na terenie Nowego Sącza lub jest zameldowana na pobyt czasowy na terenie Miasta Nowego Sącza, na jej pisemny wniosek złożony na formularzu, o którym mowa w § 2 ust. 4 wraz z dodatkowym pisemnym uzasadnieniem wniosku. Ocena zasadności wniosku oraz wydanie lub odmowa wydania Nowosądeckiej Karty Seniora następuje w terminie
  1 miesiąca od dnia złożenia wniosku z uzasadnieniem.
 4. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd Miasta Nowego Sącza. Głównym celem Programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia osób powyżej 60 roku życia poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu promocji, ulg i rabatów oferowanych przez Miasto Nowy Sącz oraz Partnerów Programu, jak również zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku nowosądeckich seniorów. Program jest rozwiązaniem, które umożliwi seniorom rozwój swoich pasji i zainteresowań, ale także da możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego.
 5. Integralną częścią Programu jest wprowadzenie zniżek na bilety komunikacji miejskiej dla osób, które ukończyły 65 rok życia, tzw. „Bilet seniora – roczny” oraz „Bilet seniora – półroczny”, co ma na celu zachęcenie beneficjentów Programu do korzystania z miejskiego transportu zbiorowego.
 6. Cel Programu, o którym mowa w ust. 4, realizowany będzie poprzez:

1) zwiększenie beneficjentom Programu dostępności do dóbr kultury i sportu, usług komunikacji miejskiej oraz innych dóbr sprzyjających podniesieniu poziomu aktywności i sprawności seniorów poprzez wprowadzenie oferty ulg i preferencji w usługach świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta Nowego Sącza, które przystąpią do Programu oraz spółki ze 100% kapitałem Miasta Nowego Sącza,

2) opracowanie oraz koordynację systemu ulg i preferencji adresowanych do beneficjentów Programu, oferowanych przez podmioty, w tym firmy niepowiązane organizacyjnie i kapitałowo z Miastem Nowy Sącz, które przystąpią do realizacji Programu jako partnerzy,

3) opracowanie, prezentację, promocję oraz rozbudowę w zbiorczej formie informacji o Programie, w tym o możliwościach korzystania z ulg i preferencji adresowanych do beneficjentów Programu, w szczególności poprzez opracowanie i prowadzenie strony internetowej Programu, w formie podstrony internetowego portalu miasta: www.nowysacz.pl.

 1. Program funkcjonuje na terenie Miasta Nowego Sącza, tylko i wyłącznie w miejscach (obiektach) wskazanych przez Partnerów, którzy przystąpili do Programu.

§2

 1. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania przez osoby starsze z ulg i preferencji dostępnych w ramach Programu wprowadza się Nowosądecką Kartę Seniora, dalej nazywaną Kartą Seniora.
 2. Karta Seniora jest dokumentem imiennym i nie może być udostępniana innym osobom. Z Karty Seniora można korzystać wraz z okazaniem dokumentu tożsamości osoby uprawnionej.
 3. Karta Seniora jest ważna bezterminowo od daty jej wydania.
 4. Kartę Seniora wydaje się na wniosek seniora złożony w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Nowego Sącza na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Warunkiem otrzymania Karty Seniora jest wyrażenie zgody przez wnioskodawcę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 4, przez Urząd Miasta Nowego Sącza zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) na potrzeby realizacji Programu Nowosądeckiej Karty Seniora.
 6. Karta Seniora wydawana jest bezpłatnie osobie powyżej 60 roku życia, po pozytywnej weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 4, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 7. Uczestnik Programu może posiadać jedną Kartę Seniora.
 8. Kartę Seniora może odebrać pełnomocnik Wnioskodawcy wskazany we wniosku.
 9. Z ulg i preferencji dostępnych w ramach Programu może skorzystać tylko osoba wskazana we wniosku po otrzymaniu Karty Seniora.
 10. Rabat przyznawany jest po okazaniu Karty Seniora oraz dokumentu tożsamości w miejscu wskazanym przez danego Partnera Programu.
 11. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu w przypadku nie przestrzegania niniejszego Regulaminu Programu.
 12. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja następuje poprzez złożenie do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowego Sącza oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika.

§3

 1. Fakt zagubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty Seniora należy niezwłocznie zgłosić do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Nowego Sącza. Wraz ze zgłoszeniem można złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty Seniora na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. W przypadku znalezienia Karty Seniora uprzednio zgłoszonej jako zagubiona, kartę taką należy niezwłocznie przekazać do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Nowego Sącza.

§4

 1. Partnerem Programu może być każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna Miasta lub inna instytucja i firma, która włączy się do współpracy w ramach Programu poprzez realizację określonych przez siebie ulg i preferencji w świadczonych przez siebie usługach na rzecz seniorów legitymujących się Kartą Seniora.
 2. Partner przystępuje do Programu na podstawie zgłoszenia złożonego do Wydziału ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza zawierającego:
  • nazwę i adres siedziby Partnera,
  • jego numer NIP,
  • opis zakresu prowadzonej działalności,
  • proponowane ulgi i preferencje świadczone w ramach Programu
  • adres miejsca ich świadczenia (jeżeli jest inny jak adres siedziby Partnera),
  • osobę do kontaktu z podaniem numeru telefonu lub adresu e-mail.
 3. Zgłoszenia można dokonać również w formie elektronicznej na adres wpr@nowysacz.pl lub urząd@nowysacz.pl z dopiskiem Nowosądecka Karta Seniora. W tym samym trybie następuje aktualizacja oferty Partnera.
 4. Wydział ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza prowadzi bieżący monitoring ulg i preferencji oferowanych przez Partnerów w ramach Programu.
 5. Partner przystępuje do Programu na zasadach suwerenności stron i partnerstwa.
 6. Miasto Nowy Sącz nie ponosi odpowiedzialności za ulgi i preferencje oferowane przez Partnera w ramach Programu.
 7. Partner może wystąpić z Programu na podstawie oświadczenia złożonego do Wydziału ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza. Oświadczenie można złożyć również w formie elektronicznej na adres wpr@nowysacz.pl lub urzad@nowysacz.pl z dopiskiem Nowosądecka Karta Seniora. Usunięcie oferty Partnera z katalogu ulg i preferencji następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia przez niego oświadczenia.

§5

 1. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg i preferencji dostępnych w ramach Programu jest naklejka informująca o honorowaniu Karty Seniora, umieszczona  w witrynach lub innych widocznych miejscach u Partnerów uczestniczących w Programie. Naklejkę wydaje Wydział ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza.
 2. W przypadku jednorazowych imprez odbywających się w obiektach Miasta Nowego Sącza, a organizowanych przez podmioty zewnętrzne, ulgi i preferencje objęte Programem nie obowiązują.
 3. Informacje dotyczące realizacji Programu, w tym aktualny katalog ulg i preferencji oraz wykaz Partnerów znajdują się na portalu miasta – www.seniorzy.nowysacz.pl.

§6

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu Nowosądeckiej Karty Seniora w każdym momencie.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia stosownej informacji na podstronie internetowego portalu miasta: www.nowysacz.pl oraz www.seniorzy.nowysacz.pl.

 

Nowosądecka Karta Seniora - logo