Regulamin do pobrania

REGULAMIN CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA

 

Regulamin „Centrum Sądeckiego Seniora”
§ 1. Informacje Ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i organizacji „Centrum Sądeckiego Seniora”, które mieści się pod adresem: 33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 2, (wejście od ul. Jagiellońskiej 8), zwanym dalej Centrum.
2. Centrum funkcjonuje w ramach Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300
Nowy Sącz.
3. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza za pośrednictwem Kierownika Referatu Aktywności Obywatelskiej w Wydziale Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza.
4. Centrum otwarte jest od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach: od godziny 8.00 do godziny 16.00. W uzasadnionych sytuacjach Centrum może realizować swoje działania także w innych godzinach, a w dni realizowania wycieczek pozostanie zamknięte.
5. Centrum jest miejscem spotkań dla mieszkańców Nowego Sącza w wieku 60+ (tj. w wieku 60 lat i powyżej 60 roku życia), nieaktywnych zawodowo, zwanych dalej uczestnikami.
§ 2. Działalność Centrum
1. Prowadzenie Centrum jest elementem prowadzonej przez Miasto Nowy Sącz polityki senioralnej.
2. Powstanie i działalność Centrum współfinansowana jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015- 2020, pod nazwą Moduł II- Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +” oraz ze środków własnych budżetu Miasta Nowego Sącza.
3. Głównym celem Centrum jest aktywizacja społeczna nowosądeckich seniorów.
4. Celami szczegółowymi Centrum są:
1) motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym,
2) promocja i realizacja idei aktywizacji społecznej i integracji poprzez organizację wydarzeń, akcji społecznych, warsztatów o charakterze edukacyjnym, sportowym, artystycznym, kulturalnym dla osób starszych,
3) integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów z różnych środowisk – zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów,
4) wypełnienie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
5) propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów,
6) pobudzanie wolontariatu senioralnego w kierunku samopomocy senior-seniorowi,
7) aktywizowanie seniorów do samoorganizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym.
5. Cele o których mowa w ust. 4 realizowane są poprzez tworzenie propozycji twórczego i aktywnego spędzania czasu uczestników, a także poprzez wspieranie inicjatyw organizowanych przez samych seniorów.
6. Zajęcia organizowane przez Centrum odbywają się w siedzibie oraz poza jego siedzibą w zależności od ich charakteru i niezbędnego do wykorzystania sprzętu.
7. Zajęcia w ramach działalności Centrum, odbywają się w trakcie roku kalendarzowego zgodnie z harmonogramem, dostępnym w wersji papierowej w siedzibie Centrum oraz na stronie internetowej www.seniorzy.nowysacz.pl.
8. Haromonogram w czytelny sposób rozróżnia, które z zajęć adresowane są wyłącznie do grupy 30 uczestników (zajęcia zamknięte), a z których może skorzystać większa liczba uczestników (zajęcia otearte).
§ 3. Zasady rekrutacji do Centrum
1. Rekrutacja prowadzona jest w systemie otwartym przez cały rok.
2. Oferta Centrum adresowana jest do ogółu seniorów zamieszkałych w mieście Nowy Sącz, z zastrzeżeniem zapisów § 4 ust. 1 i 8.
3. Senior zgłaszający chęć korzystania z oferty Centrum, składa Deklarację uczestnictwa w „Centrum Sądeckiego Seniora” stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu, zwaną dalej: Deklaracją uczestnictwa.
4. Raz złożona Deklaracja uczestnictwa jest ważna bezterminowo, z zastrzeżeniem zapisów § 5.
§ 4. Zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Centrum
1. Uczestnikiem zajęć może być mieszkaniec miasta Nowego Sącza w wieku 60+, nieaktywny zawodowo, który wyrazi chęć uczestnictwa w zajęciach i wypełni Deklarację uczestnictwa.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania wymienionych poniżej dokumentów:
1) oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zobowiązania do jego przestrzegania, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
2) informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
3) oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach ruchowych organizowanych w ramach Centrum, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, o ile uczestnik deklaruje chęć udziału w takich zajęciach,
4) oświadczenie o posiadaniu lub braku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu,
5) oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o braku ubezpieczenia NNW dla uczestników zajęć w Centrum, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku zmiany danych osobowych podanych w Deklaracji uczestnictwa uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym pracowników Centrum.
4. Z przestrzeni Centrum mogą korzystać wszyscy uczestnicy chcący przyjść do Centrum, spotkać się z innymi seniorami, wypić kawę, herbatę lub wodę, przeczytać gazetę, skorzystać z komputera, zagrać w gry lub obejrzeć telewizor.
5. W zajęciach zorganizowanych, które generują koszty na uczestnika może wziąć udział 30 uczestników.
6. W zajęciach zorganizowanych, które nie generują kosztów na uczestnika może wziąć udział większa niż 30 liczba osób.
7. Kryterium uczestnictwa w zajęciach jest kolejność zapisu, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają osoby samotne oraz posiadające Nowosądecką Kartę Seniora, które złożyły deklaracje w roku bieżącym lub które nie korzystały wcześniej z zajęć oferowanych przez Centrum.
9. W przypadku zajęć organizowanych przez samych seniorów w przestrzeni Centrum nabór uczestników należy do pomysłodawców, z zastrzeżeniem, iż w zajęciach takich mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy Centrum.
10. Dopuszcza się możliwość udziału w zajęciach Centrum osób z zewnątrz wyłącznie w przypadku zajęć o charakterze integracji międzypokoleniowej.
11. Uczestnik biorący udział w zajęciach organizowanych przez Centrum i w Centrum zobowiązany jest do podpisania dziennej listy obecności.
12. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany godzin organizowanych zajęć bez podania przyczyny, oraz zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie uczestników zajęć.
13. Uczestnik na własną odpowiedzialność bierze udział w zajęciach, w tym w zajęciach ruchowych i innych organizowanych przez Centrum oraz przy współpracy z Centrum.
14. Uczestnicy zajęć organizowanych przez Centrum nie są objęci ubezpieczeniem NNW.
15. pobyt w Centrum, w tym udział w zajęciach organizowanych przez Centrum osoby niesamodzielnej wymaga stałej obecności opiekuna wskazanego przez tę osobę.
16. Centrum nie świadczy usług opiekuńczych i nie świadczy opieki osobom niesamodzielnym.
§ 5. Utrata statusu uczestnika Centrum
1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach w każdej chwili, poprzez poinformowanie pracowników Centrum.
2. Uczestnik może zostać wykluczony ze zorganizowanych zajęć jeśli bez uprzedzenia pracowników Centrum 3-krotnie nie uczestniczy w zajęciach.
3. Uczestnik może zostać wykluczony z grona uczestników Centrum ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
1) nie przestrzega niniejszego Regulaminu,
2) podał nieprawdziwe dane w Deklaracji uczestnictwa,
3) swoim zachowaniem podczas pobytu w Centrum lub podczas zajęć organizowanych poza Centrum stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczestników lub nie przestrzega podstawowych zasad kultury osobistej, obraża innych uczestników, używa wulgaryzmów, stosuje przemoc fizyczną lub nie stosuje się do obowiązujących norm społecznych.
4. O wykreśleniu uczestnika z zajęć zorganizowanych lub z Centrum Dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania informuje uczestnika pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w Deklaracji uczestnictwa.
5. W przypadku śmierci uczestnika, najbliższa rodzina powinna poinformować o tym zdarzeniu pracowników Centrum.
§ 6. Prawa i obowiązki uczestnika Centrum
1. Uczestnik Centrum ma prawo do:
1) czynnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Centrum w siedzibie i poza jego siedzibą pod warunkiem braku przeciwskazań zdrowotnych, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2-10,
2) korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Centrum tj. sali zajęć, pomieszczenia klubowego, Sali ćwiczeń, aneksu kuchennego i łazienki oraz pomieszczeń znajdujących się poza siedzibą Centrum, w których odbywają się zajęcia zorganizowane przez Centrum,
3) korzystania z kawy, herbaty, cukru, mleka i wody udostępnianej w Centrum, z zastrzeżeniem, iż pracownicy Centrum nie podają napojów, wszelkie napoje uczestnicy przygotowują sobie samodzielnie z uwzględnieniem limitu 2 filiżanek wybranego napoju dziennie na uczestnika (dotyczy: kawy lub herbaty),
4) samoorganizowania w Centrum zajęć kulturalnych, spotkań tematycznych i okolicznościowych mających na celu integrację uczestników Centrum, z zastrzeżeniem, iż niedopuszczalne jest organizowanie w Centrum prywatnych imprez typu urodziny, imieniny czy rocznice,
5) uzyskania wsparcia i doradztwa od pracowników Centrum w zakresie załatwiania spraw urzędowych, czy też wskazania właściwej instytucji do rozwiązywania danego problemu.
2. Uczestnik Centrum ma obowiązek:
1) poszanowania prawa do godności, wolności i intymności innych uczestników,
2) noszenia plakietki identyfikacyjnej z imieniem, umożliwiającej zarówno identyfikację uczestników spośród osób przebywających w Centrum, jak i wspierającą poznawanie się wszystkich uczestników,
3) dbania o mienie Centrum, pomieszczenia, sprzęty i materiały oraz korzystania z nich wyłącznie z przeznaczeniem,
4) zachowania kultury osobistej wobec innych uczestników oraz pracowników Centrum,
5) przestrzegania przepisów bhp, ppoż i sanitarnych,
6) natychmiastowego zgłaszania pracownikom Centrum wszystkich powstałych awarii i uszkodzeń,
7) stosowania się do wskazówek pracowników Centrum, opiekunów, instruktorów i innych osób upoważnionych do prowadzenia zajęć organizowanych przez Centrum,
8) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w Centrum, spowodowane jego działaniem.
3. Uczestnikowi Centrum zabrania się pod rygorem wykluczenia z Centrum i poniesienia odpowiedzialności finansowej za powstałe szkody:
1) wynoszenia sprzętów, wyposażenia, artykułów spożywczych i innych materiałów z Centrum,
2) samodzielnego usuwania zaobserwowanych lub spowodowanych awarii i usterek,
3) przebywania w Centrum po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających,
4) wnoszenia i spożywania alkoholu, innych środków odurzających oraz palenia tytoniu w Centrum,
5) wprowadzania zwierząt na teren Centrum.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Centrum zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Centrum i do przestrzegania jego postanowień oraz złożenia podpisanego oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
2. Postanowienia Regulaminu podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej www.seniorzy.nowysacz.pl oraz w siedzibie Centrum.
3. Urząd Miasta Nowego Sącza nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, sprzęty, gotówkę lub dokumenty wniesione i pozostawione w Centrum.
4. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

 

Funkcjonowanie Centrum Sądeckiego Seniora współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020