REGULAMIN
RADY DS. POLITYKI SENIORALNEJ
PRZY PREZYDENCIE MIASTA NOWEGO SĄCZA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Rada ds. Polityki Senioralnej przy Prezydencie Miasta Nowego Sącza, zwana dalej „Radą” jest gremium opiniodawczo-doradczym, stanowiącym forum wymiany poglądów i opinii, w sprawach dotyczących polityki senioralnej miasta Nowy Sącz.
2. W skład Rady wchodzi od 5 do 7 członków powołanych przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

§ 2
Rada powołana jest na podstawie przepisów prawa zawartych w art. 33 ust. 3 i art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713)

§ 3
Rada działa na obszarze miasta Nowego Sącza.

§ 4
Organizację i zasady funkcjonowania Rady określa niniejszy Regulamin.

 

Rozdział II
Cel i zakres działania Rady

§ 5
Celem działania Rady jest doradztwo, opiniowanie oraz inicjowanie przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań miasta poprzez współpracę i współdziałanie z Prezydentem Miasta Nowego Sącza (zwanym dalej „Prezydentem Miasta”) i innymi podmiotami działającymi na rzecz seniorów.

§ 6
Do zakresu działania Rady w szczególności należy:
1) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do zaspokajania życiowych potrzeb tej grupy społecznej,
2) przedstawianie propozycji, zgłaszanie uwag i opiniowanie lokalnych rozwiązań i działań prawnych i organizacyjnych na rzecz seniorów,
3) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, wykorzystując doświadczenia innych gmin w Polsce oraz miast partnerskich Nowego Sącza,
4) współpracę ze środowiskiem seniorów w miastach partnerskich Nowego Sącza,
5) przedstawianie Prezydentowi Miasta rocznych sprawozdań z działalności Rady.

 

Rozdział III
Członkowie Rady

§ 7
1. Kadencja Rady j trwa 2 lata.
2. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia ani diet.

§ 8
1. Członek Rady może zostać odwołany ze składu Rady decyzją Prezydenta Miasta.
2. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje po upływie kadencji lub może nastąpić w przypadku pisemnego zrzeczenia się mandatu lub śmierci.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady lub jego odwołania, Prezydent Miasta może powołać nowego członka Rady pod warunkiem, że do końca jej kadencji zostały co najmniej trzy miesiące.

§ 9
1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje oraz określa jego porządek Prezydent Miasta.
2. Przewodniczącym pierwszego posiedzenia Rady jest Prezydent Miasta lub osoba przez niego wyznaczona.
3. Prezydent Miasta powołuje – spośród członków Rady – Przewodniczącego Rady (zwanego dalej Przewodniczącym) na czas trwania jego kadencji.
4. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
5. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) ustalanie terminu posiedzenia i porządku obrad Rady,
2) zwoływanie posiedzenia Rady,
3) prowadzenie obrad Rady,
4) reprezentowanie Rady na zewnątrz.
6. Rada spośród swojego grona wybiera w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu członków Rady Sekretarza Rady.
7. Pod nieobecność Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Sekretarz Rady lub inny członek wyznaczony przez Przewodniczącego.

 

Rozdział IV
Organizacja pracy Rady

§ 10
1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał w siedzibie Centrum Sądeckiego Seniora.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady w terminie 7 dni od daty przekazania przez Prezydenta Miasta sprawy lub spraw do zaopiniowania przez Radę lub niezwłocznie w razie pilnej potrzeby.
3. Program posiedzenia wraz z materiałami powinien być przekazany członkom Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej na 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
4. Posiedzenie jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa składu członków Rady .
5. Techniczną i administracyjną obsługę Rady zapewnia Biuro Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

§ 11
1. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, do którego załącza się listę obecności członków Rady obecnych na posiedzeniu.
2. Protokół sporządzany jest przez Sekretarza Rady, a w razie jego nieobecności przez członka Rady wyznaczonego przez Przewodniczącego. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Rady, a w razie nieobecności Sekretarza osoba wyznaczona zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego.

§ 12
1. Rada wyraża swoje opinie w formie uchwał –stanowisk, a także może formułować stosowne wnioski do Prezydenta Miasta lub innych wskazanych w uchwale adresatów.
2. Uchwały-stanowiska oraz wnioski zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
3. Głosowania są jawne.
4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
5. Przewodniczący przekazuje podjętą uchwałę-stanowisko lub wniosek Prezydentowi Miasta lub innym wskazanym w ich treści adresatom.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 13
Zmiany niniejszego Regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.